Departmanlarımız

Uğur Şirketler Grubu’nda Çalışanlarımızın Görevleri Nelerdir?  

Bilgi Sistemleri Çalışanı Ne Yapar?

 • Şirket iş stratejilerini destekleyebilecek süreçler ile bilgi ve iletişim alt yapısının oluşturulabilmesi için iş ve sistemlerin analizini yapar.
 • Veritabanı sistemlerinin tasarımını ve gerekli yazılımların geliştirilmesini sağlar.
 • Yazılım ve donanımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, bu teknolojinin kullanım yönergesi hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar.
 • Yeni uygulamaları / sistemleri projelendirir ve bu projelerin yönetilmesini sağlar.
 • Bilgisayar ağ tasarımı ve ağ yöneticiliğini yapar, web uygulamaları gerçekleştirir.
 • Donanımı çalıştırır, varsa eksiklerini bulur ve giderir. Donanımın diğer bilgisayar birimlerince tanınması için gerekli yazılımları hazırlar.
 • Sistem çözümleyici olarak görev yapar, Kuruluşun işlevine göre bilgisayar donanımı ve yazılımı ihtiyacını saptar.
 • Uygulama, Yazılım, Sistem Odası, Sunucu ve Kullanıcı altyapılarına ait teknoloji ve mimariyi; kalite, maliyet, güvenlik, operasyonel bütünlük, güncellik ve standartlara uygunluk kriterlerini gözeterek seçer, tasarlar, geliştirir ve yürütür.
 • Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne sahip, bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip, mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, Dikkatli, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık, araştırmacı ve kendisini sürekli geliştirebilen özelliklere sahip olmalıdır.  

İnsan Kaynakları Çalışanı Ne Yapar?

 • Yeni işe alınan çalışanların şirkete uyumlarını sağlamak için, oryantasyon programlarını planlar, çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitim organizasyonlarını düzenler.
 • Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda; işletmenin ihtiyacı olan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirler, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar.
 • İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirir ve uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar.
 • Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin artırılması için çalışmalar yapar.
 • Çalışanların emeklilik, izin, yer değiştirme gibi işlemlerini yürütür.
 • Çalışan performans göstergelerini yönetir ve raporlar.
 • Çalışanların ücret ve yan haklarını yönetir.
 • İnsan kaynakları çalışanı, empati kurabilen, düşüncelerini iyi derecede sözlü ifade edebilme gücüne sahip, bir işi planlayabilen ve uygulayabilen, başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen,  sosyal bilimlere özellikle psikolojiye ilgi duyan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, meraklı, sorunlara çözüm bulma yeteneğine sahip özelliklere sahip olmalıdır.  

Kurumsal İletişim Çalışanı Ne Yapar?

 • Şirketin iç ve dış pazarlama ve marka planını hazırlar.
 • Şirketin toplumda en iyi, doğru ve açık şekilde anlaşılması için pazarlama faaliyetlerini yürütür.
 • Sponsorluk politikalarının ve ilgili faaliyetlerin tanımlanmasını sağlar.
 • Sponsorlukları analiz ederek karar aşamasına getirir ve bu kapsamdaki faaliyetleri organize eder.
 • Lansmanlar, basın toplantıları, fuarlar ve diğer faaliyetler ile ilgili organizasyonları gerçekleştirir.
 • Sosyal medyada marka imajının konumlandırılması ve takibinin yapılmasını sağlar.
 • Şirket E- Bülteninin ve kurumsal haberlerin hazırlanması, web sayfalarının düzenlenmesi, içeriklerinin girilmesi gibi organizasyonları gerçekleştirir.
 • Kurumsal İletişim çalışanı, kültür ve sanat gibi konulara ilgili, sözlü ve yazılı olarak kendini iyi ifade edebilen, araştırmacı, meraklı, maceracı ve yaratıcı bir kişiliğe sahip, esnek çalışma yetisine, detaycı ve farklı düşünebilmeye ve insanlarla iyi iletişim kurabilen özelliklere sahip olmalıdır.  

Kurumsal Pazarlama Çalışanı Ne Yapar?

 • Ürünün fiyatını belirler, pazar, sektör ve yerli ya da yabancı rakiplerinin  analizini yapar.
 • Satış, pazarlama, karlılık, imaj ve müşteri memnuniyeti gibi konularda kısa ve uzun vadeli hedefler oluşturur.
 • Pazarlama, dağıtım kanalları ve satış faaliyetlerini planlar.
 • Firmanın faaliyetlerinin, prosedürler ve üretim hedeflerine uygun olarak işbirliği içinde yürütülmesini sağlar.
 • Müşteri ilişkilerinde gerek teklif ve gerekse hizmet aşamalarında olabilecek her türlü anlaşmazlıkları giderici faaliyetlerde bulunur.
 • Kurumsal pazarlama çalışanı, müşteri ilişkileri, marka, ürün ve pazarlama konularında kendini geliştirmeye müsait,  marka imajı yaratma, ürün konumlandırma gibi çalışmalara ilgili, sözlü ve yazılı olarak kendini iyi ifade edebilen, araştırmacı, meraklı, maceracı ve yaratıcı bir kişiliğe sahip, esnek çalışma yetisine, detaycı ve farklı düşünebilmeye ve insanlarla iyi iletişim kurabilen özelliklere sahip olmalıdır.  

İç Denetim Çalışanı Ne Yapar?

 • Şirketin faaliyetlerinin amaç, politika ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar.
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar.
 • Şirket varlıklarının güvence altına alınması sağlayarak departmanlara özgü süreçlerin takiplerini sağlar.
 • Olası riskleri önceden tespit ederek aksiyon alınmasını sağlar.
 • İç kontrol mekanizmalarının etkinliği ve risklerin tanımlanarak asgariye indirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve sürekli gözden geçirilmesi konularında yönetime destek olur. * Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunur ve bunların takibini sağlar. * İç denetim çalışanı, görüşlerini rahatça ifade edebilmeli ve bağımsız olmalıdır. Araştırmacı, sorgulayabilen, sözlü ve yazılı olarak kendini iyi ifade edebilen, iyi bir şekilde raporlama yapabilen, detaylı iş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,  analitik düşünme yeteneğine sahip, planlı ve programlı çalışabilen özelliklere sahip olmalıdır.  

Bütçe ve Raporlama Çalışanı Ne Yapar?

 • Yıllık ve uzun dönemli bütçelerin hazırlanmasını sağlar.
 • Değişen koşullara göre bütçelerin revize edilmesini ve yeni bütçelerin yayınlanmasını sağlar.
 • UFRS mali tablolarının hazırlanmasını sağlar.
 • Karşılaştırmalı bütçe raporlarının ve aylık yönetim raporlarının hazırlanmasını sağlar.
 • Mali tablolar ile ilgili sunumlar hazırlar.
 • Dış denetim süreçlerine destek verir.
 • Bütçe ve Raporlama çalışanı, sayısal analiz yeteneği gelişmiş, analitik düşünebilen, problem çözme yetkinliğine sahip, Hedef ve sonuç odaklı, detaylı iş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı, Dinamik, titiz, disiplinli ve dikkatli çalışabilen ve gizlilik ilkesini benimsemiş özelliklere sahip olmalıdır.  

Muhasebe Çalışanı Ne Yapar?

 • Muhasebe, raporlama ve mali kontrol prosesinin doğru uygulanmasını sağlar.
 • Şirket mal varlığının korunmasına yönelik çalışmaları yapar ve önlemleri alır.
 • Müşteri bakiyelerinin müşteri ve satış sorumluları ile takibini sağlar, müşteri hesap mutabakatlarını yapar, gerekli raporlamaları yönetime sunar.
 • Vergi ve sigorta işlerinin ve ödemelerinin takibini yapar.
 • Tahakkuk fişleri, masraf fişleri vb. işlemlerin gerçekleştirilmesini ve sisteme işlenmesini sağlar.
 • Anlık ya da periyodik mali raporlamaları yapar.
 • İş yeri açılışı ile ilgili işlemleri takibini yapar ve ilgili evrakları ve ticarî belgeleri düzenler.
 • İşletme ve kasa defteriyle, günlük, büyük ve diğer defterlerin kayıtlarının tutulmasını sağlar.
 • Bilanço, ücret bordrosu, beyanname ve bildirgeleri düzenler ve kurumlar ile gerekli yazışmaları yapar.
 • Muhasebe Çalışanı, maliye, ekonomi, vergi kanunları, ticaret hukuku konularına ilgisi olan, sayısal düşünme gücüne sahip, Sabırlı ve düzenli çalışmasını bilen, işinde dikkatli, tertipli düzenli çalışabilen, sır saklayan kişiler olması gerekir.  

Finansman Çalışanı Ne Yapar?

 • Şirketin parasal kaynaklarını mevcut koşullar ve öngörüler dâhilinde en etkin ve verimli şekilde kullanıp fon yönetimini gerçekleştirir.
 • Hangi alanlara yatırım yapılırsa ne ölçüde kâr elde edileceğini inceler ve bu doğrultuda önerilerde bulunur.
 • Ürünün maliyeti ve satış fiyatını analiz ederek üretime ve aynı zamanda satış ve pazarlamaya destek olur.
 • Şirketin karlılığını inceler.
 • Şirket bütçesi oluşturur.
 • Veri analizi ve raporlama yapar.
 • Finansman Çalışanı, finansal konulara ilgi duyan, sayısal düşünme gücüne sahip, tertipli ve düzenli çalışabilen, bütün içinde parçayı tespit edebilen ve özelden genele doğru ulaşabilen, Çabuk ve doğru karar verebilen, sır saklayabilen, ikna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek kimseler olmaları gerekmektedir.  

Bölge Satış Çalışanı Ne Yapar?

 • Temsil ettikleri şirketin misyon ve vizyonuna uygun hareket eder.
 • Ürünü nihai tüketiciye ulaştırır, tüketiciyi satın almak için ikna eder.
 • Yeni siparişlerin alınmasını sağlar.
 • Alınan siparişlerin zamanında hazırlanmasını ve teslim edilmesini sağlar.
 • İstenen ürünün özellikleri ve kalitesi hakkında bilgi verir ve kullanımını anlatır.
 • Firmayı temsil ettiğinden dolayı, kıyafetine ve kişisel bakımına her daim dikkat eder, mevcut ve potansiyel müşterilerini ziyaret ederek, müşteri ilişkilerini geliştirmeyi sağlar.
 • Bölge Satış Çalışanı, diksiyonu düzgün, kültürlü, sosyal, güven veren, satışını yapmakla yükümlü olduğu ürünün tüm özelliklerini bilen, rakip şirket ve ürünlerini tanıyan, sektörde ki gelişmeleri yakından takip eden, pratik düşünebilen, strese karşı dayanıklı, seyahat engeli olmayan, güler yüzlü ve güven verici özelliklere sahip olmalıdır.  

Müşteri Hizmetleri Çalışanı Ne Yapar?

 • Çalışmalarında müşteri odaklı yaklaşım göstermeli ve empati kurabilmesi gerekmektedir.
 • Müşterilerin bakım, operasyonel ve teknik problemlerinin çözülmesine yardımcı olmalıdır.
 • Müşteri ihtiyaçlarının ve şikâyetlerinin kayıtlarını tutmalı ve gerekli bilgiyi sağlamalıdır.
 • Tüketici haklarını ve bulunduğu sektörde ki yasal mevzuatı çok iyi bilmelidir.
 • Mesleki gelişmeleri takip etmeli ve değişen yasal süreçlerin takibini birimiyle paylaşmalıdır.
 • Güzel konuşabilmeli ve diksiyonu düzgün olmalıdır.
 • Ses tonunu iyi kullanabilmeli, tonlamalar ve vurgular ile enerjisini karşı tarafa yansıtabilmelidir.
 • Müşterilere hitap şekline dikkat etmelidir. Stres yönetimi konusunda da başarılı bir şekilde süreci yönetebilmelidir.  

Satın alma Çalışanı Ne Yapar?

 • Satın alma konularında alternatif yeni teknikler geliştirir ve bunların uygulanmasını sağlar. Ve satın alınacak ürünlerle ilgili fiyat, piyasa, ürün ve firma araştırmaları gibi araştırmalar yapar.
 • Çalıştığı şirketin profilini çok iyi analiz etmelidir.
 • Rakiplerini çok iyi bilmeli, onların sattıkları ürün, fiyat ve promosyonları yakından takip edip iyi bir analiz yapabilmelidir.
 • Mutlaka tüm ürünler için alternatif tedarikçi portföyü olmalıdır.
 • Tedarikçileri ile tüm anlaşmalarını yazılı olarak yapar.
 • Tedarikçi ürünlerinin satış performanslarını sürekli ölçmelidir. Piyasaya yeni çıkan ürün ve tedarikçilerini yakından takip etmelidir.
 • Hammadde ve ara ürün satın alması yapar.
 • Daha yalın ve düşük maliyetli süreçler geliştirmek üzere iyileştirme yapar.
 • Fabrikanın malzeme ve araç stoklarının yönetilmesine destek verir.
 • Lojistik ekipmanları ve ambalajların yönetilmesini sağlar.
 • Satış hızını ve tedarikçi tedarik süresini göz önünde bulundurmalıdır.
 • Gelişen ve değişen rekabet koşulları göz önünde bulundurularak yaratıcı olunmalıdır, yeniliklere açık olunmalıdır.
 • Şirketin imaj ve saygınlığını temsil ettiğinin farkında olmalıdır. Dürüst olmalı ve yerine getirebileceği sözler vermelidir.
 • Sezonluk ürün alımlarının planlarının iyi yapılması gerekmektedir. Bir önceki senenin satışları, bu sene ki piyasa koşulları göz önünde bulundurularak alım planlanmalıdır.
 • Dış müşterileri olan tedarikçi firmalarla çok sıklıkta bir araya gelmeli, sürekli iletişim halinde olmalıdır ki rakiplerinden fazla avantaj yakalayabilmelidir.
 • Rapor analizi yapabilme yeteneğine sahip olunmalıdır. Kar-zarar analizleri, portföyden çıkılması gereken ürünlerin tespit edilmesi ya da çalışmaması gereken tedarikçi firmaların tespiti gibi çalışmalar yapabilmelidir.
 • Tedarikçileriyle uygun pazarlık yapabilmesi gerekmektedir.  

Lojistik Çalışanı Ne Yapar?

 • Müşterinin her gün yenilenen günlük üretim planlarına göre, rota modelleme ve planlamasının yapılması ve planlanan seferlerin gerçekleştirilmesi suretiyle üretim hattına düzenli malzeme akışının sağlanmasını yönetir.
 • Yöneticisine gelen veya kendisine doğrudan müşteri/ilgili yurt içi ve yurt dışı birimler tarafından iletilen lojistik taleplerini/siparişleri alır.
 • Lojistik operasyon taleplerini/siparişlerini ihracat ve ithalat olarak ayırır.
 • Lojistik talebini/siparişini yükün niteliği, teslim tarihi, miktarı, cinsi ve çıkış ile teslim yeri gibi alt detaylar açısından inceler.
 • Yükün niteliği, teslim tarihi, yeri, miktarı, cinsi gibi detaylara göre alan/hacim hesaplaması yapar.
 • Belirlenen taşımacılık türüne ve yükün niteliği, teslim tarihi, miktarı, cinsi gibi detaylara göre yüke uygun araç bulur veya araç bulunması için ilgili birimlerle iletişime geçer.
 • Teklifin müşteri tarafından onaylanması akabinde hizmet teklifi hazırlar veya ilgili birim tarafından hazırlanan teklifi yöneticisinin onayına sunar.
 • Yöneticinin onayladığı taşımacılık türüne göre fiyat teklifi oluşturur veya ilgili birimden fiyat teklifini alır.
 • Teklifin müşteri tarafından onaylanması akabinde hizmet teklifi hazırlar veya ilgili birim tarafından hazırlanan teklifi yöneticisinin onayına sunar.
 • Müşteriden gelen talimat doğrultusunda karayolu ile taşıma yapılacaksa CMR belgesi hazırlar.
 • Denizyolu ile taşıma yapılacaksa konşimento hazırlar veya acente tarafından düzenlenen konşimento belgesini teslim alır.
 • Havayolu ile taşıma yapılacaksa hava yolu taşıma belgesini hazırlar.
 • Demiryolu ile taşıma yapılacaksa demiryolu hamule senedini düzenler.
 • Varış noktasında ürün teslimatının yapılıp yapılmadığı bilgisini alır.
 • Lojistik çalışanı, ekonomi, ticaret, ihracat ve ithalat konularına ilgi duyan, ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi, planlı, hızlı düşünebilen, stres yönetimi konusunda başarılı, esnek çalışma saatlerine uyumlu ve başkaları ile iyi iletişim kurabilen özelliklere sahip olmalıdır.  

Ar-Ge Çalışanı Ne Yapar?

 • Yeni ve mevcut projelerin, mühendislik aktivitelerini gerçekleştirir ve iyileştirici çözümler üretir.
 • Üretime alınacak yeni ürünlerin proses ve hammadde standartlarının belirlenmesini sağlar.
 • Şirketi rakipleri karşısında öne çıkaracak ve katma değer sağlayacak inovatif çözümler üretir.
 • Yeni ürün tasarım aşamasında mevcut ürünleri inceleyip mevcut problemlere çözüm önerileri getirerek yeni ve farklı fikirler üretir.
 • Üretilen ürünlerde maliyet ve kalite optimizasyonunun sağlanmasını gerçekleştirir.
 • Ar-Ge çalışanı, genellikle bir disiplinde profesyonelleşmiş mühendis ve bilim insanlarıdır. Ar-Ge  çalışanı, analitik düşünme yeteneğine ve derin bir matematik ve fen bilimleri bilgisine sahip olmalıdır. Sabırlı, yeni fikirlere açık, kararlı ve planlı olmalıdır. Risk alabilmelidir. Risk alırken bir şeyin “olmasını istemek” ile “olma ihtimali” arasındaki ayrımı çok iyi yapabilmeli, elindeki olanakları kullanmasını bilmeli, kendisine güvenmeli, ikna kabiliyeti yüksek olmalı ve problemler karşısında asla karamsarlığa kapılmamalıdır.  

Üretim Planlama Çalışanı Ne Yapar?

 • Hammaddeden nihai ürün üretilene kadar olan süreçte;
 • Üretim programlarında öngörülen sayıda ürünün, öngörülen zamanda ve en düşük maliyette, en yüksek kalitede, üretiminin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Üretim programına göre hammadde ve malzeme temin planlarının hazırlanmasını sağlayarak, düzgün işleyişinin kontrolünü yapar.
 • Önceden tahmin edilmeyen durumlar karşısında üretim planını yeniden düzenler.
 • Üretim planları konusunda satış birimine bilgi vererek , üretimin aşamalarının durumunu iletir.
 • Üretim planının, birimlerde birim içi üretim planına dönüşümünü sağlar.
 • İşlerin teslim tarihine yetişmesi için etkin bir izleme ve kontrol yapar.
 • Gecikme hallerinde birim ve üst yönetim koordinasyonu ile planlamayı yeniden revize eder.
 • Üretim planlama çalışanı, üretim yönetimi , planlama yönetimi ,yalın üretim bilgisi konularına ilgi duyan,  zaman yönetimi konusunda başarılı,  sorumluluk duygusu gelişmiş , planlı ve programlı hareket eden,  hızlı düşünebilen, stres yönetimi konusunda başarılı, esnek çalışma saatlerine uyumlu özelliklere sahip olmalıdır.

Kalite Çalışanı Ne Yapar?

 • Kalite iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur ve bununla ilgili ekiplerde görev alır.
 • Dönemsel olarak kalite hedeflerinin belirlenmesini sağlayarak süreçleri izler.
 • Kalite politikasının tüm personel tarafından benimsenmesini ve çalışmalarda bu politikanın gerekliliklerine uyulmasını sağlar.
 • Gerek işletme iç denetimi ve gerekse dış denetim sonuçlarına göre alınması gereken tedbirlerin planlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
 • İşletmeye gelen Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilme ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunur.
 • Giriş kontrol işlemi yapılan her malzeme veya ürün için tedarikçi değerlendirme işlemini yapar.
 • İşletme Kalite Politikasının gereklerine uygun hareket eder.
 • Kalite ile ilgili gerek işletme içi ve gerekse işletme dışı toplantılara katılır.
 • Kalite Çalışanı, en mükemmele ulaşmayı hedefleyen, sorumluluk duyguları gelişmiş, düzenli ve tertipli, dokümantasyon konusunda titiz çalışan, insan ilişkilerinde başarılı, ayrıntılara dikkat eden özelliklere sahip olmalıdır.